BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Jednostki oświatowe

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
Powiększ zdjęcie: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach, zdjęcie nr 1
Mapa określająca położenie: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach

Adres: 
47-100 Dziewkowice, ul. Strzelecka 3

Dyrektor: 
Danuta Mielcarz

Nr telefonu: 
(+48) 77 461-27-46,

Fax: 
(+48) 774612746

NIP: 
756-18-46-548

E-mail: 

WWW: 

 
Liczba oddziałów: 8
Liczba uczniów: 89
Liczba pracowników:
 • pedagogicznych: 20
 • niepedagogicznych: 4
Liczba sal lekcyjnych: 7
Liczba pracowni komputerowych: 1

Kontakt rodziców ze szkołą
 • Sekretariat: 9.00 – 13.00
 • środa jest dniem otwartym w szkole, rodzice mają możliwość uczestniczyć w zajęciach swoich dzieci,
 • w każdy 2 wtorek miesiąca odbywają się konsultacje

Procedura kontaktów z rodzicami
 1. Niniejsza procedura jest opisem postępowania nauczycieli i rodziców w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów oraz nadania im statusu programowej działalności wychowawczej szkoły.
 2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się w ramach zebrań ogólnych i konsultacji z nauczycielami (pierwsza środa miesiąca).
 3. Rodzice uczniów mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.
 4. Spotkanie nauczyciela z rodzicami w domu ucznia odbywa się po uprzednim obustronnym uzgodnieniu takiej wizyty.
 5. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są: gabinety oraz klasy szkolne. Poza tymi miejscami informacji nie udziela się.
 6. Nie udziela się telefonicznych informacji o uczniach.
 7. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza uzgodnionymi terminami.
 8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, rady pedagogicznej, organu nadzorującego szkołę.
Rodzice wspólnie z nauczycielami, w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury.

Nabór uczniów/dzieci (zasady rekrutacji, terminy, wyniki)
 1. Do Szkoły obowiązkowo uczęszczają dzieci od 7-go roku życia i nie później niż do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Dziecko jest zapisywane do I klasy z rocznym wyprzedzeniem
 3. Na podstawie odrębnych przepisów mogą być również przyjęte dzieci, które od września ukończyły 6 lat.
 4. Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej, dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły w pierwszej kolejności. O ile w klasach są wolne miejsca, dyrektor szkoły może zapisać dzieci spoza obwodu szkoły, na pisemny, umotywowany wniosek prawnych opiekunów.
 5. W przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia specjalnego, rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku, w którym dziecko kończy 10 lat.
 6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą i określić jego warunki.
 7. Z nauki w szkole mają prawo nieodpłatnie korzystać dzieci obywateli Polski oraz dzieci obywateli państw, które są członkami UE i państw zrzeszonych EFGTA, także obcokrajowców mających status rezydenta lub pozwolenia na pobyt stały w kraju.